Image three

 ORDU ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç


Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ordu Üniversitesi İktisadi İşletmesinin kuruluş, kapsam ve çalışma esaslarını düzenlemektir.
Dayanak
Madde 2- Bu yönerge, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi kanunu 2. Maddesi 3 ve 6 ıncı fıkraları . 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 47 (a) maddesi, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 (c) maddesi, 03.02.1984 tarih ve 18301 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 191. maddesi ve Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ile yıllık Bütçe Kanunlarına göre hazırlanmıştır.
Konu
Madde 3- Bu Yönergenin konusu; Ordu Üniversitesi İktisadi İşletmesi, üniversite mensupları, emeklileri, öğrencileri, mezunları, eş ve çocukları  ile yasal olarak bakmakla yükümlü oldukları bireylerin, üniversite tarafından düzenlenen bilimsel, kültürel ve sosyal organizasyonlara katılımcı olarak davet edilen ulusal ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde düzenlenen değişim programları kapsamında gelen kişilerin, diğer üniversite personellerinin, Ordu Üniversitesinin ilişkide bulunduğu Kamu ve Özel Sektör temsilcileri ile Dış İlişkiler çerçevesinde gelen yabancı konukların yemek, konaklama, kantin, kafeterya ve diğer hizmetleri karşılayabilmeleri, Üniversiteye bağlı lisans ve ön lisans düzeyinde Turizm ve Otelcilik alanında öğrenim gören öğrencilerin uygulama ve staj yeri olarak yararlanması, kültürel hizmetlerin sunulması, gerekli tesislerin ve organizasyonun oluşturulması, işletilmesi, hizmetlerin uygun bedelle ve sağlıklı bir şekilde sunulması ile ilgili esasların belirlenmesidir..


Kapsam ve Faaliyet Alanı
Madde 4- İktisadi İşletmenin faaliyet alanı; Sosyal Tesis, Konaklama Tesisi, Konuk Evi, Kantin-Kafeterya, Lokanta, Kamp, Otopark, Lokal, Kreş, Kuaför, Güzellik  Salonu, Sağlık Merkezi, Spor Tesisi, Kültürel Gezi ve Rehberlik Hizmetleri ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen diğer faaliyet ve alanlarıdır.
Tanımlar
Madde 5- Bu yönergede geçen;

Üniversite           :  Ordu Üniversitesini,

Senato                 : Ordu Üniversitesi Senatosunu

Rektör                  :  Ordu Üniversitesi Rektörünü,      

ç) Rektörlük               : Ordu Üniversitesi Rektörlüğünü,
d) Başkanlık              : Ordu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,
e) Yürütme Kurulu   : Ordu Üniversitesi İktisadi İşletme Yürütme Kurulunu,
f) İktisadi İşletme      : Ordu Üniversitesi İktisadi İşletmesini.
g) İktisadi İşletme Sorumlusu : Ordu Üniversitesi  İktisadi İşletmenin Sorumlusunu,
ğ) Denetleme Kurulu    : Ordu Üniversitesi İktisadi İşletme Denetleme Kurulu’nu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yürütme Kurulu, Görevleri ve Çalışma Esasları
Yürütme Kurulu
Madde 6- Yürütme Kurulu bir başkan ve dört üyenin oluşturduğu 5 kişiden müteşekkildir. Başkan Rektör veya görevlendireceği Rektör Yardımcısı’dır. Yürütme Kurulu üyeleri Üniversite Genel Sekreteri, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı,  Üniversite personeli arasından Rektörce 2 yıl süre ile görevlendirilecek 2 kişiden oluşur. Görev süresi sona erenler tekrar görevlendirilebilirler.
Yürütme Kurulunun Çalışma Esasları
Madde 7- Yürütme Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Başkanın göreceği lüzum üzerine her zaman toplantı yapılması mümkündür.
Yürütme Kurulu, en az 3 üyenin katılımı ile toplanır ve kararlarını çoğunluk ile alır. Alınan kararlar karar defterine yazılır, toplantıya katılan bütün üyelerce imzalanır.
Üç defa arka arkaya toplantıya katılmayan üyenin üyeliği sona erer.
Yürütme Kurulunun Görevleri
Madde 8- Yürütme Kurulunun görevleri şunlardır:

 1. İktisadi İşletmenin yönetimi hakkında genel ilke kararları alır. Uygulamaya yönelik öncelikleri belirler, gerekli düzenlemeleri yapar.
 2. Hizmet ve etkinliklerin bu yönerge hükümlerine uygun olarak yürütülmesini sağlar.
 3. İktisadi İşletmenin gerekli görüldüğünde kısmen ya da tamamen kiraya verilmesi veya çeşitli hizmetlerin kurum personeli yerine doğrudan müstecire verilmek suretiyle işletilmesi konusunda karar alır Üniversite Yönetim Kuruluna sunar.
 4. Her yıl İktisadi İşletmenin ilgili bütçe taslağının hazırlanmasını ve Rektörlük onayına sunulmasını sağlar.
 5. Her yılsonunda faaliyet raporu hazırlar.
 6. Tesislerde üretilen mal ve hizmetten yararlanacaklardan tahsil edilecek bedellerin tarife ve esaslarını belirler.

g)  Personele (işçi olarak çalıştırılanlara) dağıtılacak olan pirim ve maaş oranlarını
belirler.
Fazla çalışma yaptırılan personele ödenecek fazla çalışma ücretlerini tespit eder.       
 ( Tespit edilecek fazla çalışma ücreti 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel için Yılı bütçe kanunlarında tespit edilen fazla çalışma ücretinin üç katını geçemez. )
h) İktisadi İşletmenin faaliyet raporu, kar-zarar ve bilançosunu inceleyip değerlendirir.
i) Mal, malzeme ve hizmet alma politikalarını belirler.
j) Kurumlar Vergisi Beyannamesi verilip, tahakkuk kestirildikten sonra elde edilen yıllık net karın, Üniversite bütçesine gelir kaydedilmek üzere Strateji Daire Başkanlığına aktarılmasını sağlar.

 

Yürütme Kurulu Başkanının Görevleri
Madde 9- Yürütme Kurulu Başkanının görevleri şunlardır:
a) Yürütme Kurulu üyelerinin çalışmalarında eşgüdümü sağlar.

 1. İktisadi İşletme ve tesisleri hakkında idari kararlar alır.
 2. Yürütme Kurulu Başkanı bir tesis sorumlusuna birkaç tesisin sorumluluğunu verebilir.
 3. İktisadi İşletmede çalıştırılacak personel ile bu personele ödenecek ücretleri İktisadi İşletme   Müdürünün teklifi üzerine Yürütme Kuruluna sunar.
 4. İktisadi İşletmeye ait birimlerde görevli veya bazı faaliyetler için geçici olarak görev yapan personele yaptırılacak aylık maksimum fazla çalışma saatini İktisadi İşletme Müdürünün  teklifi üzerine belirler. ( İktisadi İşletme bünyesinde yapılan fazla çalışma süresi ayda 100 saati geçemez. )
 5. İktisadi İşletmenin yapacağı her türlü gidere İktisadi İşletme Müdürünün teklifi üzerine karar verir.
 6. İktisadi İşletme birimlerinde yapılacak hizmet alımı yoluyla sürdürülecek işlere ilişkin teklifi ve hazırlık işlemlerini Yürütme Kuruluna sunar.
 7. Sorunların çözümünde yürütme kurulunun kararları geçerlidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetleme Kurulu ve Görevleri
Denetleme kurulu
Madde 10- Ordu Üniversitesi Rektörünün iki yıl süre ile  görevlendireceği en az üç üniversite mensubundan oluşur.  Denetleme Kurulu üyelerinden birisi Yürütme kurulunda  görev alması  durumunda, Denetleme Kurulu yedek üyesi asıl üye olarak denetleme kurulunda görev yapar. Denetim Kurulu İktisadi İşletmeyi yılda iki  defa mali yönden denetler, denetleme kurulu tarafından kararlar çoğunlukla alınır, çekimser oy kullanılamaz. Karşı oy kullanan kurul üyeleri gerekçesini kurul kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. Denetleme kurulu üyeleri oy ve karalarından sorumludur. Denetleme raporu dayanak ve belgeleri de eklenmek suretiyle Rektörlük makamına sunulur. Rektör, dışarıdan denetim kuruluşlarına iktisadi işletmeyi denetlettirebilir.         Tüm denetim raporları ve dayanakları 5 yıl süre ile muhafaza edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İktisadi İşletme Sorumlusu, Seçilmesi, Görevleri ve Diğer Personel

İktisadi İşletme Sorumlusu
Madde 11- İktisadi İşletmenin Sorumlu Müdürü’dür. Yürütme Kurulu Başkanı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı’na karşı sorumludur. İktisadi İşletme birim sorumlularının Amiridir.
İktisadi İşletme Sorumlusuna yardımcı olmak üzere, kendisinin teklifi, (Yürütme Kurulu Başkanının Rektör yardımcısı olması halinde uygun görüşü) Rektörün onayı ile iki İktisadi İşletme Müdür Yardımcısı, her tesis için de Tesis Sorumlusu görevlendirilir. Memuriyet kadro ve unvanlarının; İktisadi İşletme Sorumlusu,  İktisadi İşletme Müdür Yardımcısı ve Tesis Sorumlularının niteliğine etkisi yoktur.  İktisadi İşletme Müdür Yardımcısı ile Tesis Sorumluları İktisadi İşletme çalışanları arasından da görevlendirilebilir.
İktisadi İşletme Sorumlusunun Görevleri
Madde 12- İktisadi İşletme Sorumlusu aşağıdaki görevleri yapar:

 1. Yürütme Kurulu Başkanının ve Yürütme Kurulunun alacağı kararları icra eder.
 2. Muhasebe Yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi yetki alanlarına giren konularda vergi dairesi ve diğer özel resmi kurum ve kuruluşlarla yapılan yazışmalar ve verilen beyannamelerde İktisadi İşletmeyi temsile yetkilidirler.
 3. İktisadi İşletmenin tüm birimleri arasında gerekli eşgüdümü sağlar.

ç) İktisadi İşletmenin yapacağı yazışmalarda gerekli hallerde imzaya yetkilidir.

 1. Yönergede belirtilen yetkiler dâhilinde, Yürütme Kuruluna ve Yürütme Kurulu Başkanına önerilerde bulunur.
 2. Tesislerde görevlendirilen personelin sevk ve idaresini sağlar.

h) Tesisler ile ilgili defter ve belgelerin zamanında ve usulüne uygun olarak düzenlenmesini sağlar ve takip eder.
ı) İktisadi İşletmenin gelir gider tablosunu üç ayda bir Yürütme Kuruluna sunar.
i) Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca işletilen Sosyal Tesislerin muhasebe uygulamalarına dair esas ve usullerdeki hükümler doğrultusunda Sosyal Tesislerin kayda alınmasını sağlar.
k)  İktisadi İşletme adına bağış kabul etmeye yetkilidir.

 

Tesis Sorumlularının Görevleri
Madde 13- Tesis Sorumluları aşağıdaki görevleri yapar:
a)  Sorumlu olduğu birimde çalışanların hizmetleri aksatmadan yürütmelerini sağlar.
b) İktisadi İşletme Sorumlusuna karşı sorumlu olup, İktisadi İşletme Sorumlusunun
verdiği görevleri yapar.
c)  Sorumlu olduğu birime ait gelirlerin tahsil ve takibinden sorumludur.

BEŞİNCİ  BÖLÜM
Gelirler ve Giderler
Gelirler
Madde 14- İktisadi İşletmenin gelirleri bu yönergenin 4. maddesinde kapsama dahil edilmiş bulunan tesis ve mekânların işletilmesinden elde edilen gelirler, tesisin nakit fazlasının milli bankalarda değerlendirilmesi suretiyle elde edilecek faiz gelirleri ile her türlü bağışlardan oluşur.
Giderler
Madde 15-
a) Personel giderleri,
b) İşletme giderleri,
c) Elektrik, su, doğalgaz telefon vb. giderleri
d) Diğer giderlerdir.
İktisadi İşletmeden elde edilen gelirler, Yürütme Kurulunun kararları doğrultusunda mevzuata uygun iş ve işlemler, ek tesis, tadilat, bakım ve onarımlar için harcama yapılır.

Gelir ve Gider Belgeleri
Madde 16- Tesisler ile ilgili her türlü gelir ve giderlerin belgelendirilmesi esastır. Buna göre;

 1. Gelir ve gider belgeleri mevzuatta ön görüldüğü şekilde seri ve sıra numaralı olmak zorundadır.
 2. Gelir ve giderler hesap yılı başında İktisadi İşletme Sorumlusu tarafından her sayfası ardışık numaralandırılmış, mühürlenmiş, son sayfası onaylanmış defterlere günlük olarak kaydedilir. Bu kayıtlar elektronik ortamda da tutulabilir. Defterlerde silinti ve kazıntı yapılamaz. Düzeltmeler, yanlış yapılan kaydın üzeri okunacak şekilde tek çizgiyle çizilerek yapılır ve paraflanır.

c)    Muhasebe kayıtları, Maliye Bakanlığınca yayımlanan Kamu Kurum ve
Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin muhasebe uygulamalarına dair esas ve
usuller ile yıllık Bütçe Kanunlarına uygun olarak, mali konularda deneyimli idari
personel veya 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre yetki almış meslek mensuplarına yaptırılır.
d) Hesap yılı 1 Ocak'ta başlar, 31 Aralık'ta sona erer.

 

ALTINCI  BÖLÜM

Diğer Hükümler
İktisadi İşletmenin İşletilmesi
Madde 17- Tesislerin işletilmesinde, bedeli İktisadi İşletme gelirlerinden karşılanmak üzere personel ile kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılabilir. İhtiyaç durumunda, Maliye Bakanlığınca yayımlanan bütçe uygulama talimatları doğrultusunda, Üniversite personeli de görevlendirilebilir. Bu durumda söz konusu personelin İktisadi İşletme bünyesindeki görev yerine ve görevine İktisadi İşletme Sorumlusunun teklifi üzerine Yürütme Kurulu Başkanı karar verir. Ancak, geçici görevle görevlendirilecek personel sayısı asgari seviyede tutulur.
İktisadi İşletmenin işletilmesinde Üniversite bütçesinden herhangi bir katkıda bulunulamaz.
Hizmetin gerekleri doğrultusunda, sürekli çalışma durumu göz önünde tutularak Yürütme Kurulu'nun tespit ettiği zamanlarda, gerektiği kadar personel, fazla mesaiye çağırılabilir. Fazla mesai yaptırılan personele fazla mesai ücreti ödenir.
Yürütme Kurulu, tesislerde çalıştırılan personele, yapılan işin özellikleri dikkate alınarak prim ödenmesine de karar verebilir. Ödenecek prim her bir personel için brüt maaşlarının yüzde %50 sini geçemez.
Satın Alma ve Avans İşlemleri
Madde 18- Mal ve hizmet alımının piyasadan temin edilmesi durumunda fiyat, kalite ve talep koşulları göz önünde tutularak yürürlükteki ihale ve mali mevzuat hükümlerine göre yapılır. Bu konuda teklif alınarak yapılacak piyasa araştırmasına göre yaklaşık maliyet tespit edilir. Satın alma görevlilerine Bütçe kanunlarında belirtilen avans miktarının 5 katına kadar avans verme İktisadi İşletme Sorumlusunun (Gerçekleştirme memurunun) yetkisinde olup, bu miktara kadar yapılacak harcamada tek imza ile yetkilendirilmiştir. Tutarı bu miktarın üzerinde olan alımlarda Yürütme Kurulu Başkanı yetkili olup, ödemeler  Yürütme Kurulu Başkanı ( Harcama Yetkilisi) ve İktisadi İşletme Sorumlusunun (Gerçekleştirme memuru)  birlikte müşterek imzası ile yapılacaktır. Avansın en geç 30 gün içinde mahsubu veya iadesi sağlanır. Avans kapatılmadan diğer avans verilmez.
Ödeme İşlemleri
Madde 19- Ordu Üniversitesi İktisadi İşletmesi  adına Yürütme Kurulunun alacağı karar doğrultusunda Yürütme Kurulu Başkanının talimatı ile milli bankalarda vadeli veya vadesiz hesap ve/veya hesaplar açılır. Ödeme ve tahsilâtın banka kanalıyla yapılması esastır. Ancak zorunlu durumlarda Yürütme Kurulu Başkanının görevlendireceği veznedar veya kasa sorumlusu da makbuz karşılığı ödeme veya tahsilât yapabilir. Kasada tutulabilecek günlük nakit miktarı her yıl Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek miktarı aşamaz. Bu miktarı aşan tahsilâtların, en geç takip eden ilk iş günü bankaya yatırılması zorunludur.
Fiyat Tarifesi
Madde 20- İktisadi İşletmeden  yararlanma şartları ve uygulanacak tarife, her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen asgari faydalanma bedeli dikkate alınarak, Yürütme Kurulunca hazırlanır ve Rektör'ün onayına sunularak ilan olunur. 

Harcama Yetkilisi, Gerçekleştirme Memuru
Madde 21- Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı alımlarda İhale yetkilisi (Harcama yetkilisi) olup, İktisadi İşletme Sorumlusu, (Gerçekleştirme Memuru)dur.
Yürürlük
Madde 22- Bu yönerge, Ordu Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
29.12.2010  tarih ve 2010/118 nolu senato kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürütme
Madde 23- Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.

İktisadi İşletme Restaurantı İletişim

Image three


TARİH VE SAAT :