SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Haberler & Duyurular
Yönetici Girişi

Yönetmelik


        

  

 

ORDU ÜNİVERSİTESİ

ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Ordu Üniversitesinde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırmak, engelli öğrencilerin akademik, idari, fiziksel, psikolojik, barınma ve sosyal alanlarla ilgili ihtiyaçlarım tespit  etmek, bu ihtiyaçların karşılanması amacıyla yapılması gerekenleri belirleyip çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek için gerekli düzenlemeleri yapmak üzere Ordu Üniversitesi bünyesinde oluşturulacak Engelli Öğrenci Biriminin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge; Ordu Üniversitesi bünyesinde oluşturulacak engelli öğrenci biriminin görev ve faaliyet alanlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge, 03/01/2013 tarih ve 28517 Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan, “Yükseköğretim Kurumlan;.Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğinin 11. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a)   Üniversite: Ordu Üniversitesini,

b)   Rektör: Ordu Üniversitesi Rektörünü,

c)   Rektör Yardımcısı: Rektör tarafından Engelli Öğrenci Birimine başkanlık yapmak üzere görevlendirilen eğitim öğretim işlerinden sorumlu rektör yardımcısını,

d)   Senato: Ordu Üniversitesi Senatosunu,

e)   Engelli öğrenci: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan yükseköğrenim öğrencisini,

f)    Birim temsilcileri: Engelli öğrenci biriminde alman kararların uygulanması, çalışmaların denetlenmesi ve ilgili birimdeki engelli öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması için Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Enstitülerin görevlendireceği, yönetici veya akademik kişilerden seçilmiş temsilcileri ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Engelli Öğrenci Birimi, Görevleri ve Esasları

MADDE 5-

(l) Engelli Öğrenci Birimi; Üniversitenin ilgili rektör yardımcısı başkanlığı ve sorumluluğunda, engelliler alanında uzmanlaşmış 2 koordinatör öğretim elemanı veya alanında uzmanlaşmış öğretim elemanının olmaması durumunda özel eğitim alanına yakın alanda uzmanlaşmış 2 koordinatör öğretim elemanı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı, Öğrenci İşleri Daire Başkam ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı ve 3 birim temsilcisi olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Birim gerektiğinde alt çalışma gurupları kurabilir.

(2)   Engelli öğrenci biriminin sekretaryasını Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı yürütür.

(3)   Engelli öğrenci biriminin amaçlarını gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan kaynak Rektörlük tarafından tahsis edilir.

(4)   Engelli öğrenci birimi her yıl hazırlayacağı faaliyet ve değerlendirme sonuçlarını içeren raporu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirir.

(5)   Engelli öğrenci birimi akademik takvime uygun olarak yılda en az‘2  kez toplanır.

(6)   Engelli öğrenci birimi oy çokluğuyla karar alır.

Engelli öğrenci biriminin görevleri

MADDE 6-

(1) Engelli öğrenci biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir;

a)     Yükseköğretim programlarına kaydı yapılan engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada eğitim, öğretim, burs, idari, fiziksel, barınma, sosyal ve benzeri alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için alınması gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak üzere çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri üniversitede bulunan diğer birimler veya daire başkanlıkları ile eşgüdüm içerisinde yapmak.

b)     Engelli üniversite öğrencilerinin akademik, fiziksel ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemek için engelli öğrencinin devam ettiği eğitim ortamının uygunlaştırılması, engellilere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, engellilere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapmak.

c)     Yükseköğrenim düzeyindeki öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik yayın faaliyetlerinde bulunmak, öğretim elemanlarına engellilik ile bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeleri anlatan ve bilgi veren doküman hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak, ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak.

ç) Engellilik alanında bilinç ve duyarlılık düzeyini artırmak için program ve projeler geliştirmek, seminer, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

d)     Birimin çalışma programını hazırlamak, yürütmek, faaliyetler için gerekli bütçe ihtiyaçlarını belirlemek ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp bağlı bulunduğu rektör yardımcısına sunmak.

e)     Yükseköğretim kurumlan engelli öğrenci birimlerinin görev ve faaliyet alanına giren konularda konunun taraflarına yönelik yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı, üniversitelerde okuyan engelli öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerine olanak sağlayan, ilgili birimle iletişimine de imkân veren bir internet sitesi oluşturmak.

f)    Alınan kararların ve belirlenen stratejilerin uygulanmasını denetlemek.

g)   Maddi güçlüğü bulunan engelli öğrencilerin yardımcı araç gereçlerinin ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak.

ğ) Bütün öğrencilerin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini engelli öğrenciler için de anlamlı hale getirmek için; engelli öğrencinin sınavlarla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi okuyucu sağlamak ve engelin doğasından kaynaklanan farklılıklara göre alınacak gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak.

h)  İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin bilgilendirme yapan bilgilendirici kitaplar hazırlanması konusunda çalışmalar yapılmasını ve bunların engelli öğrencilere ulaştırılmasını sağlayacak tedbirler almak.

ı) Yükseköğretim programlarını kazanan engelli öğrencileri kayıt sırasında tespit etmek.

i)    Üniversite yerleşkesinin ve yerleşkede bulunan yapılar ile açık alanların engelli öğrenciler için ulaşılabilir olmasını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Hükümler

MADDE 7- Bu Yönerge Üniversite Senatosu’nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönerge Ordu Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

 

 

 Üniversitemiz Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi'nin 5 Maddesi gereğince 25.12.2015 tarih ve 4163-Sayılı Rektörlük oluru ile Üniversitemiz Engelli Öğrenci Birimi; 

 

  •  Başkan : Prof. Dr. Tevfik NOYAN
  •  Üye        : Doç. Dr. Nurgül BÖLÜKBAŞ
  •  Üye        : Doç. Dr. Çiğdem GÜLER
  •  Üye        : Yrd. Doç. Dr. Ömer KARAMAN
  •  Üye        : Yrd. Doç. Dr. Fevziye EKER
  •  Üye        : Yrd. Doç. Dr. Ayhan DEVER
  •  Üye        : İbrahim ÇALIŞ
  •  Üye        : Tüncay ÖZAY
  •  Üye        : Recep ARSLAN