SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Haberler & Duyurular
Yönetici Girişi

Ordu Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaç
MADDE. 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ordu Üniversitesine bağlı öğrenci yurtlarının yönetimi, işletilmesi ve denetimi ile öğrencilerin yurtlarda barınmaları ve disiplin işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Ordu Üniversitesi yurtlarının yönetimi, işletilmesi, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri, yurtların denetimi ile öğrencilerin yurtlarda barınmaları disiplin işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 04.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 47’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Üniversite: Ordu Üniversitesini,
b) Rektör: Üniversite Rektörünü,
c) Yurt: Üniversiteye bağlı öğrenci yurtlarını,
d) Yurtlar Yönetim Kurulu: Üniversite yurtları yönetim kurulunu,
e) Yurtlar Şube Müdürü: Üniversiteye bağlı Öğrenci Yurtları Şube Müdürünü,
f) Yurt Sorumluları: Üniversiteye bağlı öğrenci yurtlarının sorumlularını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yurtların Yönetim Organları ve Görevleri Yönetim organları

MADDE 5- (1) Yurtların yönetim organları; Yurtlar Yönetim Kurulu, Yurtlar Şube Müdürü ve Yurt Sorumlusudur.

Yurtlar Yönetim Kurulu
MADDE 6- (1) Yurtlar Yönetim Kurulu;

a) Rektör tarafından, Yurtlar Yönetim Kurulu başkanı olarak görevlendirilecek bir rektör yardımcısı,
b) Üniversite Yönetim Kurulunca seçilen iki öğretim üyesi
c) Rektör tarafından görevlendirilen bir genel sekreter yardımcısı,
d) Üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı,
e) Yurtlar Şube Müdürü,
f) Yurt sorumlularının kendi aralarından seçeceği bir temsilci,
Olmak üzere yedi kişiden oluşur.
(2) Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek öğretim üyeleri ile dekan/müdürün Yurt Yönetim Kurulu üyelikleri görevleri süresince devam eder.

Yurtlar Yönetim Kurulunun Görevleri
MADDE 7- (1) Yurtlar Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;
a) Yurtların genel yönetim ve denetimine ilişkin prensip kararları almak, yurtlarda uygulanacak kural ve ilkeleri belirlemek,
b) Yurtlara alınacak öğrencilerde aranacak şartları ve bunların yurtlara kabulüne ilişkin esasları tespit etmek ve bu esaslara göre başvuran öğrencilerin yurda alınıp alınmayacağına karar vermek,
c)Yurtlara ilişkin konuları karara bağlamak,
d)Yurt ücretlerini ve depozito ücretlerini tespit ederek Rektörün onayına sunmak,
e) Bu Yönetmelikte öngörülen disiplin cezalarını uygulamak ve yerine getirmek,

Yurtlar Şube Müdürü ve Görevleri
MADDE 8- (1) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanına karşı sorumlu olarak görevlendirilen Yurtlar
Şube Müdürünün görevleri şunlardır:
a)Yurtta kayıtlı olmayanların barındırılmaması için gerekli tedbirleri almak,
b)Yurtları denetlemek,
c)Bu yönetmelikte öngörülen disiplin cezalarını uygulamak ve yerine getirmek,

Yurt Sorumluları ve Görevleri
MADDE 9- (1) Rektör tarafından Yurtlar Şube Müdürünün görüşü alınarak görevlendirilen Yurt Amirleri Sorumluları; Yurtlar Yönetim Kurulu ve Yurtlar Şube Müdürünce alınan kararları uygular. Sorumlu olduğu yurtta öğrencilerin barınma ve çalışma koşullarının düzenlenmesi ve geliştirilmesi için gerekli önlemleri alır. Yurdun sekretarya hizmetlerini yürütür ve bu Yönetmelik ile verilen diğer görevleri yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yurtlara Kayıt, Kabul ile Yurtlarda Kalma Esasları
Yurtlara başvuru
MADDE 10- (1) Yurtlara kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, Yurtlar Yönetim Kurulunca tespit edilen tarihlerde başvuru formları ile birlikte aşağıda gösterilen belgeleri yurt idaresine vermek zorundadır.
a) Öğrencinin ailesinin, kayıt başvurusu yapılacak yurdun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet ettiğine dair belge,
b) Öğrencinin sağlık durumunun toplu yerlerde yaşamaya elverişli olduğunu gösteren sağlık kurumlarından alınan sağlık raporu,
c) Öğrencinin sabıka kaydının bulunmadığına dair bayanı,
d) Yabancı uyruklu öğrenciler için, Türkiye’ de oturma izin belgesi ile pasaportunun fotokopisi,
e) Ordu Üniversitesi öğrencisi olduğuna dair belge,
f) İki vesikalık fotoğraf.

Yurtlara Kayıt ve Kabul
MADDE 11- (1) Yurtlara kesin kayıt; yurtların kapasitesi ve başvurular dikkate alınarak Yurtlar Yönetim Kurulunca hazırlanıp, Rektör tarafından onaylanacak puanlama sistemine göre yapılır.

Yurtlarda Kalma Süresi
MADDE 12- (1) Yurtlarda kalma süresi; Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokulların ilgili mevzuatlarında öngörülen eğitim süresinden en çok iki yarıyıl daha fazla olabilir. Hazırlık okuyan öğrenciler için bu süre iki yarıyıl uzatılır.
(2) Yurtlarda, misafir olarak kalacak öğrenciler ile sportif ve kültürel faaliyetler nedeniyle barındırılacak öğrenciler, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının teklifi ve Rektörün onayı ile tespit edilir.
(3) Yaz Okulu, staj ve benzeri gerekçelerle yurtta kalması gereken öğrenciler ile bu öğrencilerin kalış süreleri Yurtlar Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

Yurtlardan Çıkış
MADDE 13- (1) Öğrencilerin;

a)Kendi istekleri,
b)Mezuniyetleri,
c)Haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet halinin bulunması,
d)13.01.1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine ve bu Yönetmelik hükümlerine göre üniversiteden veya yurttan çıkarma cezası alması halinde yurtla ilişkileri kesilir.

2) Birinci fıkrada sayılan hallerde öğrenciler, yedi gün içerisinde yurttan ayrılmak zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Disiplin İşlemlerine İlişkin Esaslar
Disiplin cezaları
MADDE 14- (1) Yurtlarda kalan öğrencilere uygulanacak disiplin cezaları şunlardır;

a)Uyarma,
b)Kınama,
c)Yurttan uzaklaştırma,
d) Yurttan çıkarma.

Uyarma cezası
MADDE 15- (1) Uyarma Cezası; Öğrenciye yurt içindeki davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir.

(2) Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a)Yurt Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara aykırı olarak ziyaretçilerini kabul etmek,
b)Yurtların yatakhane, kantin, okuma salonu, koridor gibi ortak kullanmaya açık yerlerinde yüksek sesle konuşmak, ses ve görüntü aletlerini yüksek sesle kullanmak gibi davranışlarda bulunarak gürültü yapmak,
c)Yurt eşya ve malzemelerinin yerlerini izinsiz olarak değiştirmek,
d)Yatakhane dışında pijama, gecelik ve benzeri giysilerle dolaşmak,
e)Yatakhanelerde kullanılan yurt eşyalarının temizliğine özen göstermemek,
f)Yatakhanelerde kokan ve bozulmaya elverişli yiyecek maddeleri bulundurmak,
g)İzinsiz oda değiştirmek veya başka bir öğrenciyi odasında barındırmak.

Kınama cezası
MADDE 16- (1) Kınama Cezası; öğrenciye yurt içindeki davranışlarında kusurlu bulunduğunun yazılı olarak bildirilmesidir.

(2) Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
(a) Kantin, çalışma ve dinlenme salonları ve benzeri yerlerin kullanımında yurt yönetimince belirlenen zaman tablosuna uymamak,
b)Yurt yönetimince belirlenen yerler dışında yemek,
c)Yurt içinde bir şey satmak veya izin almadan bağış toplamak,
d) Yurt bina ve eşyalarına zarar vermek,
e)Yurt Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara aykırı biçimde, yurt yönetimine yanıltıcı bilgi vermek,
f)Yurtta bulunması gereken zamanlarda izinsiz olarak yurttan ayrılmak,
g)Başkasına ait eşyayı izinsiz kullanmak,
h)Bu yönetmeliğin 15 inci maddesine göre ikinci defa uyarma cezasını gerektiren hal ve davranışlarda bulunmak.

Yurttan Uzaklaştırma
MADDE 17- (1) Yurttan uzaklaştırma cezası; öğrencinin, bir haftadan az üç aydan çok olmamak üzere, geçici bir süre için yurttan uzaklaştırıldığının yazılı olarak bildirilmesidir.

(2) Yurttan uzaklaştırma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a)Yurt içinde genel ahlak ve adaba aykırı sözler söylemek yurt idarecilerine, arkadaşlarına ya da başkalarına yazılı veya sözlü olarak hakaret etmek, küçük düşürmek, tehdit etmek veya fiili saldırıda bulunmak,
b)Yurda yasaklanmış yayın sokmak veya yasadışı bağış toplamak,
c)Yurda alkollü içki getirmek veya yurtta alkollü içki içmek,
d)Yurda ait eşya ya da malzemeleri dışarı çıkarmak,
e)Yurt öğrencisi olmayanların yurda girişini sağlamak ya da yurt imkânlarından faydalandırmak,
f)Yurdun sağlık, düzen, huzur ve disiplininin sağlanması için yurt yönetimi tarafından yapılan duyurulara uymamak,
g)Yurt içinde kumar aletleri bulundurmak, kumar oynamak ya da kumar oynatmak,
h)Bu yönetmeliğin 16’ncı maddesine göre ikinci defa kınama cezasını gerektiren hal ve davranışlarda bulunmak.

Yurttan çıkarma
MADDE 18- (1) Yurttan çıkarma cezası; öğrencinin, bir daha Üniversite yurtlarına alınmamak üzere yurtla ilişiğinin kesildiğinin yazılı olarak bildirilmesidir.

(2) Yurttan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır;

a)Yurtta hırsızlık yapmak,
b)Uyuştururcu madde kullanmak, taşımak, bulundurmak veya satmak,
c)Üzerinde ya da kendi kullanımına ayrılmış yerlerde; ilgili mevzuat uyarınca silah olarak tanımlanan ya da sayılan madde veya aletleri bulundurmak,
d)Devletin şahsiyetine yönelik suçlardan dolayı cezalandırılmış olmak ya da Devlet Yönetimine veya yöneticilerinin herhangi birisine karşı veya yönetimin bir kararını protesto amacıyla gösteriler düzenlemek, kışkırtmak, bu gösterilere katılmak, buna ilişkin yurt içinde toplantı ya da tören düzenlemek,
e)Yasa dışı örgüt üyesi olmak, bunlar adına faaliyette bulunmak veya faaliyette bulunanlara yardımcı olmak,
f)Yurt binası ile eklentilerinin herhangi bir yerine veya dış duvarlarına yazı yazmak, resim yapmak veya herhangi bir biçimde zarar vermek,
g)Yüz kızartıcı bir suçtan kesinleşmiş ceza almış olmak,
h)Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmenliğine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olmak,
ı) Genel ahlak ve adaba aykırı harekette bulunmak veya bu suçları işlemek,
i) Mazeretsiz veya mazereti üzerine verilen süre içerisinde yurt ücretini ödememek,
j) Bu Yönetmeliğin 17’nci maddesine göre ikinci defa yurttan uzaklaştırma cezasını gerektiren hal ve davranışlarda bulunmak.

Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar
MADDE 19- (1) Disiplin cezalarından;

a)Uyarma ve kınama cezası Yurtlar Şube Müdürü,
b) Bir haftadan üç aya kadar yurttan uzaklaştırma cezası ile yurttan çıkarma cezası, Yurtlar Müdürünün teklifi üzerine Yurt Yönetim Kurulu tarafından verilir.

(2) Öğrencinin konusu suç teşkil eden fiil ve hallerde bulunması halinde, durum ayrıca kolluk kuvvetlerine veya Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir.

Savunmanın alınması ve kararın tebliği
MADDE 20- (1) Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen yetkili amir veya kurullar tarafından, savunması alınmadan öğrenciye disiplin cezası verilemez. Öğrenciye savunma yapması için, en az yedi gün süre verilir. Bu süre içerisinde savunma verilmediği takdirde, öğrenci savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

(2) Savunma sonucunda öğrenci hakkında alınan karar, öğrenciye yazılı olarak tebliğ edilir.

Disiplin cezalarına itiraz
MADDE 21- (1) Yurt Müdürü tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına itirazlar, öğrenciye tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içerisinde Yurtlar Yönetim Kuruluna yapılır ve Yurtlar Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.
(2) Yurtlar Yönetim Kurulunca verilen yurttan uzaklaştırma ve çıkarma cezalarına karşı itirazlar ise, öğrenciye tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içerisinde Üniversite Yönetim Kuruluna yapılır ve Üniversite Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.
(3) Üniversite Yönetim Kurulunun itiraz üzerine verdiği kararlar kesindir.
(4) Bu Yönetmelikte yer alan disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.

Disiplin cezalarının uygulanması
MADDE 22- (1) Uyarma ve kınama cezaları verildiği tarihten itibaren uygulanır.
(2)Yurttan uzaklaştırma ve çıkarma cezaları, kararın alındığı tarihten yedi gün sonra uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yurt ve Depozito Ücretleri 
MADDE 23- (1) Yurt ücretleri 3’er aylık dönemler halinde ve peşin olarak ödenir. Yurt ve depozito ücretleri miktarı, her öğretim yılı başında ilgili mevzuat hükümlerine göre Yurtlar Yönetim Kurulunun kararı ve Rektörün onayı ile tespit edilir. Öğrenci yurda girmeden önce ilk ayın ücretini ve depozito ücretini ödemekle yükümlüdür. Yurt ücretlerinin her ayın 20’sine
kadar ödenmesi gerekir. Yurt ücretini ödemeyen öğrenciye bu durum yazılı olarak bildirilir ve ödemesi için on gün süre verilir.
(2) Yurt ücretini ayın 20’sine kadar ödeyemeyeceğini geçerli mazeret beyan ederek bildiren öğrenciye, müteakip ayın 20’sine kadar bir defaya mahsus ek süre verilir.
(3) Mazeret belirtmeden veya mazeret belirterek, birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen ek süreler sonunda yurt ücretini ödemeyenlerin yurtla ilişiği kesilir.
(4) Yurt demirbaş ve malzemelerine zarar veren öğrencilerden, yurt yönetimince belirlenen zarar bedeli, öğrenci tarafından yatırılmış bulunan depozito ücretinden mahsup edilir, varsa kalan miktar hakkında genel hükümlere göre tahsil yoluna gidilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 24- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri ile Yurtlar Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
(2) Yurtlarda görev yapan sorumlular ve diğer çalışanlardan ihtiyaç fazlaları yurtların kapalı olduğu dönemlerde Yurtların bağlı olduğu fakülte ve yüksekokullarda görevlendirilirler. Bu görevliler ilgili fakülte ve yüksekokul idarecilerine bağlı olarak çalışırlar.

Yürürlük
MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 26- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ordu Üniversitesi Rektörü yürütür.